Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Medindex, spol. s r.o. rešpektuje súkromie návštevníkov a užívateľov jej internetovej stránky.

Spoločnosť Medindex, spol. s r.o. v súvislosti so vstupom na a používaním jej internetových stránok bežne nevyžaduje poskytnutie akýchkoľvek osobných údajov. So všetkými osobnými údajmi, ktoré budú napriek tomu spoločnosti Medindex, spol. s r.o. poskytnuté (tj. napriek tomu, že o ne spoločnosť Medindex, spol. s r.o. nepožiada), bude spoločnosť Medindex, spol. s r.o. nakladať ako s náhodne získanými osobnými údajmi a nebude ich ďalej spracovávať.

V prípade, že spoločnosť Medindex, spol. s r.o. bude v súvislosti so vstupom na a / alebo používania ich internetových stránok v jednotlivom prípade požadovať poskytnutie osobných údajov (napr. pre registráciu do časti pre registrovaných užívateľov / do vernostného programu a pod.), bude ich poskytnutie a nakladanie s nimi (vrátane ich spracovania) podliehať podmienkam osobitných ustanovení o nakladaní s osobnými údajmi, ktoré budú umiestnené na príslušných internetových stránkach. V prípade, že takéto podmienky o nakladaní s osobnými údajmi na príslušných internetových stránkach nebudú, budú sa na ich poskytovanie a nakladanie s nimi vzťahovať podmienky ustanovenia bodu 4 tohto dokumentu.

Poskytnutie osobných údajov spoločnosti Medindex, spol. s r.o. prostredníctvom jej stránok (napr. vyplnením a odoslaním registračného / prihlasovacieho formulára atď.) poskytuje užívateľ stránok spoločnosti Medindex, spol. s r.o., so sídlom Olštýnská 607/1, 181 00 Praha 8, IČ: 26152517, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe oddiel C, vložka 74915, súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov, vrátane citlivých osobných údajov. Spoločnosť Medindex, spol. s r.o. je oprávnená osobné údaje užívateľa stránok spracúvať, najmä na účely prezentácie a propagácie spoločnosti Medindex, spol. s r.o., jej produktov a služieb a zasielanie informácií týkajúcich sa týchto oblastí, prípadne pre ďalšie reklamné a marketingové účely (a to aj prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle zákona o elektronických komunikáciách). Súhlas so spracovaním osobných údajov je poskytovaný dobrovoľne na dobu určitú a spoločnosť Medindex, spol. s r.o. môže osobné údaje užívateľa stránok spracovávať až do doby odvolania súhlasu s tým, že používateľ je oprávnený súhlas kedykoľvek odvolať. Užívateľ stránok má vo vzťahu k jeho osobným údajom právo uplatniť všetky práva vyplývajúce najmä z ustanovenia § 21 zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje užívateľa stránok môže spoločnosť Medindex, spol. s r.o. spracovávať aj prostredníctvom inej subjektu. Súčasťou súhlasu podľa tohto bodu je tiež súhlas so zasielaním informácií o novinkách spoločnosti Medindex, spol. s r.o., jej ponukách a ďalších súvisiacich informáciách na e-mailovú adresu a prípadne aj na iné kontaktné adresy, ktoré užívateľ poskytol spoločnosti Medindex, spol. s r.o. prostredníctvom jej stránok (napr. vyplnením a odoslaním registračného / prihlasovacieho formulára atď.). Súhlas so zasielaním informácií je udeľovaný dobrovoľne na dobu určitú do jeho odvolania užívateľom stránok.

Spoločnosť Medindex, spol. s r.o. bude používať osobné údaje získané na jej internetovej stránke v agregovanej podobe pre zistenie celkového počtu návštevníkov týchto stránok, počtu návštevníkov každej jednotlivej stránky a jednotlivých doménových mien. V tomto procese nebudú dostupné žiadne osobné údaje.

Používanie technológie "cookies" na stránkach spoločnosti Medindex, spol. s r.o. upravuje dokument Vyhlásenie o používaní technológie "cookies", ktorý je k dispozícii na www.

Stránky spoločnosti Medindex, spol. s r.o. môžu obsahovať odkazy na internetové stránky prevádzkované tretími osobami. Obsah takýchto internetových stránok však spoločnosť Medindex, spol. s r.o. podrobne nepozná. Umiestnením odkazov na stránkach spoločnosť Medindex, spol. s r.o. len umožňuje prístup na internetové stránky tretích osôb, avšak nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich obsah. Obsah umiestnený na internetových stránkach, na ktoré sa odkazuje, nie je nijako za obsah umiestnenia, podporovaný alebo schvaľovaný spoločnosťou Medindex, spol. s r.o .. Spoločnosť Medindex, spol. s r.o. neručí a nezodpovedá za akékoľvek informácie ani materiály umiestnené na internetových stránkach tretích osôb ani za akékoľvek porušenie právnych predpisov, práv alebo oprávnených záujmov tretích osôb, ku ktorým by došlo na internetových stránkach tretích osôb. Zodpovednosť za všetok obsah a fungovanie internetových stránok, na ktoré smerujú odkazy, a za škody vzniknuté v súvislosti s ich využívaním nesú výlučne ich prevádzkovatelia. Na internetové stránky tretích osôb sa nevzťahujú (resp. Nemusí vzťahovať) podmienky ochrany súkromia spoločnosti Medindex, spol. s r.o. a teda ani pravidlá, zásady, postupy a následky uvedené v tomto dokumente. Odporúčame preto, aby ste sa o podmienkach zberu a šírenia údajov internetových stránok prevádzkovaných tretími osobami informovali priamo u týchto osôb.

Spoločnosť Medindex, spol. s r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť tento dokument. Jeho zmena nadobúda účinnosť jej uverejnením na stránkach spoločnosti Medindex, spol. s r.o., pokiaľ nie je výslovne uvedený iný termín nadobudnutia jej účinnosti.